หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 :

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 • นิยามกรรมการอิสระประกอบพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 • เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 (แบบรายงาน F53-4)
 • เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  • หนังสือมอบฉันทะ
 • แผนที่ของสถานที่ประชุม

  ดาวน์โหลด : เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ | เวอร์ชั่นภาษาไทย