นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

  จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  นายอภิชัย เตชะอุบล 510,123,956 23.76
2.  นางชลิดา เตชะอุบล 391,738,366 18.25
3.  MR. KUO-CHAN TSENG 120,000,000 5.59
4.  นายเกษม อาภรณ์ทิพย์ 86,255,100 4.02
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,430,813 2.49
6.  MRS. YU-HUI CHEN 50,000,000 2.33
7.  นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล 44,095,000 2.05
8.  นายโชติวิทย์ เตชะอุบล 37,143,559 1.73
9.  นางอรพรรณ มายะการ 25,621,481 1.19
10.  นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 20,259,281 0.94