:
ราคาหุ้น :
1. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
  ชั้น 8, 15-17, 19, 21 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์ : (02) 695-5000 โทรสาร : (02) 695-5173
2. บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรเหนือ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ : (02) 638-5000 โทรสาร : (02) 287-6001
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ : (02) 470-2022 โทรสาร : (02) 470-3065