หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2557 |

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 • สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TFD-W4) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
 • เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
  • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  • หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  • ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
  • เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  • หนังสือมอบฉันทะ
 • แผนที่ของสถานที่ประชุม

  ดาวน์โหลด : เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ | เวอร์ชั่นภาษาไทย