หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์
:
ราคาหุ้น :

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ