:
ราคาหุ้น :
.

การศึกษา

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

 • หลักสูตร DAP รุ่น 39/2005
 • หลักสูตร Chairman 2000
 • หลักสูตร CGI รุ่น 3/2015

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัททีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี
 • กรรมการ Barnsley Warehouse Limited
 • กรรมการ Bognor Regis Warehouse Limited
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการทรงคุณวุฒิ - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมหอการค้าไทยจีน
 • ประธานกรรมการ บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด
 • รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

 • หลักสูตร Role of the Chairman รุ่น 22/2009
 • หลักสูตร DCP Refresher รุ่น 2/2006
 • หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003
 • หลักสูตร AACP รุ่น 21/2015

การอบรมจากสถาบันอื่น

 • หลักสูตร "การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" รุ่น 22 ปี 2552 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ข้าราชการบำนาญกรมสรรพากร
 • อดีตอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรรมการบริหาร บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริ๊นตั้นส์ พาร์ค สวีท จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

 • หลักสูตร DCP รุ่น 196/2014
 • หลักสูตร BBL Student Internship Program รุ่นที่ 58 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

 • หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001
 • หลักสูตร Directors Diploma Examination
 • หลักสูตร Chartered Director รุ่น 5/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น

 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ (2538-2548) บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ ยูนิโก้ เฮ้าซิ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (2535-2538) ธนาคารแหลมทอง จำกัด (มหาชน)