:
ราคาหุ้น :

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หรือการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ คือ

  1. นิคมอุตสาหกรรม - ดำเนินการโดยบริษัทฯ
  2. ที่ดินพร้อมโรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า - ดำเนินการโดย TISCOM
  3. อาคารชุดพักอาศัย(คอนโดมิเนียม) - ดำเนินการโดยบริษัทฯ และ Crown Development
  4. อาคารสำนักงานให้เช่า - ดำเนินการโดย SG
  5. รับบริหารทรัพย์สิน - ดำเนินการโดยบริษัทฯ
  6. ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager) ดำเนินการโดย TFDRM