หน้าแรก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลบริษัท > สาส์นจากประธานกรรมการ
:
ราคาหุ้น :

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ก่อนอื่นผมต้องเรียนว่า ในปีที่ผ่านมาบ้านเมืองเราต้องพบกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี ทำาให้ปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ต้องเศร้าโศกเสียใจไปทั้งประเทศ ในการนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ทางบริษัทก็ได้แสดงความจำานงขอเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพด้วย

ผมขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า ปี 2559 เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกปีหนึ่งอันเนื่องมากจากสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่ ทางด้านการเพาะปลูกภัยแล้งก็ยังไม่หมดไป ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำาให้กำาลังซื้อของภาคเกษตรกรหดหายไป ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน สหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางการค้า ประเทศไทยยังมีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ทำาให้ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยะประเทศ ทำาให้ภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอการลงทุน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยลบทั้งสิ้น

แต่อย่างไรก็ดีขอเรียนว่า ในระยะช่วงปลายปี 2559 หลังจากที่บริษัทได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างบริษัทกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะทำาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 บริษัทคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 ได้ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2560 ก็จะทำาให้บริษัทมีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญเพราะนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท

ผมมีความเชื่อมั่นว่า ปี 2560 จะเป็นปีของการฟื้นตัวของทีเอฟดี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันและจากการทำางานอย่างหนักของทุกคนจะส่งผลให้ทีเอฟดีและบริษัทในกลุ่ม กลับมาทำากำาไรได้อย่างแน่นอน

บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน และขอขอบคุณในการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน สื่อสารมวลชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไปขอขอบพระคุณ
ดร.สุนทร เสถียรไทย
ประธานกรรมการ