:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 898,567 602,288
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 105,275 46,517
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ 162,013 264,663
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6,896,917 6,567,761
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน 137,069 253,993
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - 21,781
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13,645 28,399
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,213,486 7,785,402
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 310,670 207,880
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 168,433 209,990
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 144,174 152,807
สิทธิการเช่า 274,804 282,559
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,551,512 1,526,852
อุปกรณ์ 63,947 64,918
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 191,256 191,257
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 47,039 52,963
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,544 17,857
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,765,379 2,707,083
รวมสินทรัพย์ 10,978,865 10,492,485
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,188,141 1,115,362
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 422,705 266,521
เงินมัดจำรับจากการขายโครงการ 984,290 383,295
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,376,943 2,462,477
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,739 3,017
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 647,248 558,857
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ย ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 24,807 165,740
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย 270,128 -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 17,518 13,181
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 31,609 15,751
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,965,128 4,984,201
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,675,463 1,012,228
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 112 659
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,666,835 1,703,083
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 134,021 -
เงินมัดจำรับ 64,773 57,854
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14,540 14,161
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,361 1,882
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,558,105 2,789,867
รวมหนี้สิน 8,523,233 7,774,068
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,324,207,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,324,208 3,324,208
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 2,147,033,706 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,147,034 2,147,034
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,818,634 1,818,634
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 1 -
กำไรสะสม     
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 50,656 50,656
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (1,393,881) (1,142,073)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (284,933) (268,943)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,337,511 2,605,308
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 118,121 113,109
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,455,632 2,718,417
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,978,865 10,492,485

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2560
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พันบาท)
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 187,227 308,560
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 165,418 156,164
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13,287 -
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ 4,662 4,973
ดอกเบี้ยรับ 8,916 1,250
อื่นๆ 21,645 6,278
รวมรายได้ 401,155 477,225
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 163,940 247,959
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 90,989 90,172
ค่าใช้จ่ายในการขาย 23,764 39,201
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 94,822 131,599
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 287
รวมค่าใช้จ่าย 373,515 509,218
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27,640 (31,993)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (41,557) (388)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (13,917) (32,381)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (221,976) (199,246)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (235,893) (231,627)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (10,903) (5,222)
ขาดทุนสำหรับงวด (246,796) (236,849)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (8,633) 1,726
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (7,357) 2,920
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ - (345)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (15,990) 4,301
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (15,990) 4,301
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (262,786) (232,548)
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุน    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (251,808) (240,459)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,012 3,610
(246,796) (236,849)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (267,798) (236,158)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 5,012 3,610
  (262,786) (232,548)
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.1173) (0.1464)

ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561