:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 452,322 602,288
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 93,875 46,517
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ 165,120 264,663
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6,794,579 6,567,761
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน 124,149 253,993
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - 21,781
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16,685 28,399
7,646,730 7,785,402
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 257,084 -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,903,814 7,785,402
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 87,294 207,880
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 147,165 209,990
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 152,807 152,807
สิทธิการเช่า 265,180 282,559
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,471,283 1,526,852
อุปกรณ์ 63,265 64,918
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 191,257 191,257
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 47,584 52,963
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13,300 17,857
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,439,135 2,707,083
รวมสินทรัพย์ 10,342,949 10,492,485
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,302,609 1,115,362
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 509,833 266,521
เงินมัดจำรับจากการขายโครงการ 889,892 383,295
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 809,555 2,462,477
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,389 3,017
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 632,597 558,857
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ย ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 24,788 165,740
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย 140,992 -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,346 13,181
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 39,348 15,751
4,356,349 4,984,201
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 91,161 -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,447,510 4,984,201
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,615,191 1,012,228
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,407 659
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,574,556 1,703,083
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 130,426 -
เงินมัดจำรับ 70,976 57,854
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 15,179 14,161
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,415 1,882
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,410,150 2,789,867
รวมหนี้สิน 7,857,660 7,774,068
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,324,207,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,324,208 3,324,208
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 2,147,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560 : หุ้นสามัญ 2,147,033,706 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
2,147,034 2,147,034
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,818,635 1,818,634
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 1 -
กำไรสะสม     
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 50,656 50,656
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (1,364,444) (1,142,073)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (288,045) (268,943)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,363,836 2,605,308
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 121,453 113,109
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,485,289 2,718,417
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,342,949 10,492,485

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2560
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พันบาท)
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 238,865 357,317
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 253,148 232,308
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13,287 -
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ 7,684 7,304
ดอกเบี้ยรับ 12,258 6,710
รายได้ชดเชยค่าเสียหาย 155,000 -
อื่นๆ 20,294 78,919
รวมรายได้ 700,536 682,558
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 199,338 288,551
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 137,831 137,172
ค่าใช้จ่ายในการขาย 33,216 46,101
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 140,993 187,180
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 287
รวมค่าใช้จ่าย 511,378 659,291
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 189,158 23,267
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (62,825) (42,799)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 126,333 (19,532)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (325,274) (306,343)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (198,941) (325,875)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (15,086) (19,491)
ขาดทุนสำหรับงวด (214,027) (345,366)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 3,281 (863)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (22,383) 10,165
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ - (345)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (19,102) 9,302
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (19,102) 9,302
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (233,129) (336,064)
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุน    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (222,371) (349,874)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 8,344 4,508
(214,027) (345,366)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (241,473) (340,572)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 8,344 4,508
  (233,129) (336,064)
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.1036) (0.2027)

ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561