:
ราคาหุ้น :

ย้อนหลัง : ล่าสุด | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 201,648 602,288
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 45,571 46,517
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ 268,436 264,663
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6,821,018 6,567,761
เงินมัดจำจ่ายค่าซื้อที่ดิน 185,591 253,993
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 6,505 21,781
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10,423 28,399
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,539,192 7,785,402
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 300,088 207,880
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินลงทุนในการร่วมค้า 191,559 209,990
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 146,764 152,807
สิทธิการเช่า 279,775 282,559
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,492,440 1,526,852
อุปกรณ์ 66,676 64,918
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 191,257 191,257
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 54,707 52,963
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14,054 17,857
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,737,320 2,707,083
รวมสินทรัพย์ 10,276,512 10,492,485
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,131,363 1,115,362
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 392,247 266,521
เงินมัดจำรับจากการขายโครงการ 463,018 383,295
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,221,402 2,462,477
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,372 3,017
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 611,507 558,857
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ย ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 24,850 165,740
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างจ่าย - -
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 15,659 13,181
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,159 15,751
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,881,577 4,984,201
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 927,530 1,012,228
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 304 659
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,659,751 1,703,083
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 137,485 -
เงินมัดจำรับ 60,719 57,854
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14,614 14,161
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,224 1,882
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,802,627 2,789,867
รวมหนี้สิน 7,684,204 7,774,068
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,324,207,633 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,324,208 3,324,208
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 2,147,033,706 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,147,034 2,147,034
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,818,634 1,818,634
กำไรสะสม 
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 50,656 50,656
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม) (1,262,008) (1,142,073)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (277,141) (268,943)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,477,175 2,605,308
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 115,133 113,109
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,592,308 2,718,417
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,276,512 10,492,485

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2560
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 138,148 120,702
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 80,923 78,937
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13,287 -
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ 2,245 2,555
ดอกเบี้ยรับ 4,687 182
อื่นๆ 5,392 4,262
รวมรายได้ 244,682 206,638
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 119,958 96,327
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ 45,785 44,464
ค่าใช้จ่ายในการขาย 14,468 11,053
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49,211 58,121
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 4,456
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - 1,250
รวมค่าใช้จ่าย 229,422 215,671
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,260 (9,033)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (18,431) -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,171) (9,033)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (109,730) (97,383)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (112,901) (106,416)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5,010) (3,839)
ขาดทุนสำหรับงวด (117,911) (110,255)
 
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (6,043) -
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (2,155) (13,194)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ - -
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,198) (13,194)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด (8,198) (13,194)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (126,109) (123,449)
 
การแบ่งปันกำไรขาดทุน    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (119,935) (112,520)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,024 2,265
(117,911) (110,255)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (128,133) (125,714)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,024 2,265
  (126,109) (123,449)
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.0559) (0.0690)

ดาวน์โหลด งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561