:
ราคาหุ้น :
วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
06/03/60 ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/59-31/12/59
29/02/59 ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/58-31/12/58
23/02/58 ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/57-31/12/57
20/03/57 08/05/57 23/05/57 เงินปันผล 0.05 บาท
03/03/57 13/03/57 27/03/57 เงินปันผล 0.22 บาท
28/02/56 30/04/56 14/05/56 เงินปันผล 0.10 บาท
28/02/56 30/04/56 14/05/56 หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น
06/03/55 04/05/55 25/05/55 เงินปันผล 0.01 บาท
06/03/55 04/05/55 25/05/55 หุ้นปันผล 12.5 : 1 หุ้น
15/03/54     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/53-31/12/53