การพัฒนาสังคมในรอบปี 2551

สำหรับปี 2551 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินนโยบายและเจตนารมณ์ ด้านการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองสร้างคุณประโยชน์ความรับผิดชอบที่พึงมี ต่อสังคม โดยการสนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้าง ความเจริญให้กับประเทศในอนาคต บริษัทฯ จึงสร้างสรรค์โครงการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

 • ทุนการศึกษา

  บริษัทฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนในเรื่องพัฒนาสภาพสถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและ นิสิต โดยการร่วมกับสถาบันการศึกษาและมูลนิธิต่างๆ ดังนี้

  1. โครงการ “100 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช” สมาคม นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ สำหรับ นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และยังได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างอาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์หลังใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราช สำหรับเป็น ที่ทำการของสมาคมนิสิตเก่า ทุกคณะ ทุกภาค พร้อมทั้งรองรับ กิจกรรม ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อชาวจุฬาลงกรณ์และสังคม ประเทศชาติ
  2. มูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง

  บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่อาศัย ในโครงการเคหะชุมชนดินแดงและห้วยขวาง การเคหะแห่งชาติ โดยการมอบทุนการศึกษาประจำทุกปี และแบ่งทุนเป็น 3 ระดับ ได้แก่

  1. ทุนระดับประถมศึกษา (ป.1 ถึง ป.6)
  2. ทุนระดับมัธยม (ม.1 ถึง ม.6 / อาชีวศึกษา)
  3. ทุนระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย)


 • การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง จังหวัดน่าน

  บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “น้ำใจเพื่อรอยยิ้ม” เพื่อเป็นตัวแทนในการนำสิ่งของ เครื่องใช้, เครื่องอุปโภคบริโภค, อุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง ในจังหวัดน่าน ได้แก่ ร.ร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ร.ร.ตชด.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ซึ่งมี จำนวนเด็กเรียนกว่า 200 ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ และเผ่าขมุ มีสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปยากจน และอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูง • บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนและ อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กกำพร้า จำนวน 5 แห่ง

  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในเทศกาลวันฮาโลวีนร่วมกับ บริษัท อิงลิช โซลูชั่นส์ จำกัด ให้กับเด็กกำพร้า เด็กถูกทำลาย เด็กที่ส่งมา จากสถานพินิจ จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2. มูลนิธิบ้านฉุกเฉิน
  3. มูลนิธิบ้านราชวิถีสำหรับเด็กผู้หญิง
  4. มูลนิธิบ้านปากเกร็ดสำหรับเด็กผู้ชาย
  5. มูลนิธิสิกขาเอเซีย


 • การบริจาคเงิน อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านคลองบางกก จังหวัดสมุทรสงคราม

  บริษัทฯ ได้สนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนบ้าน คลองบางกก เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงและพัฒนาสภาพโรงเรียนให้ เหมาะสมและเพียงพอกับการรองรับเด็กๆ ที่จะเข้าเรียนในแถวนั้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันการพัฒนาสภาพโรงเรียนก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากขาดทุนทรัพย์และงบประมาณการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงเรียนในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน โรงฝึกงาน โรงอาหาร บ้านพักครู ฯลฯ • การบริจาคกระดาษที่ใช้แล้ว ให้กับมูลนิธิช่วยคน ตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานภายในบริษัทช่วยกัน รวบรวมและจัดเก็บกระดาษที่ใช้งานแล้วทั้ง 2 หน้า (Recycle Paper) เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนตาบอดใช้กับการเรียนการสอนที่เป็น ตัวอักษรเบรลล์ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุด • กิจกรรมเพื่อชุมชนและสาธารณประโยชน์ สนับสนุน ปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนเขารอด ซอย 2 ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตัว (อบต.) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวทางบริเวณถนนเขารอด ซอย 2 เพื่อความ ร่มรื่นในการสัญจรไปมาของชาวชุมชนบริเวณนั้น  โครงการกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดทำขึ้นในปี 2551 หลายๆ โครงการ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญและ อนาคตของประเทศชาติ พร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่อสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์และความห่วงใยที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว บริษัทฯ ยังจะคงดำเนิน การด้านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป