บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่หลากหลาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลิตภัณฑ์หรือการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่มธุรกิจ คือ

  1. นิคมอุตสาหกรรม
  2. โรงงานมาตรฐาน/คลังสินค้า
  3. อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)
  4. อาคารสำนักงานให้เช่า
  5. รับบริหารทรัพย์สิน
  6. บริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า