บริษัท ไทยพัฒนาโรงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยร่วมทุนระหว่าง บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) กับ Commonwealth Development Corporation (CDC) แห่งประเทศอังกฤษบริษัท ไทยพัฒนาโรงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TFD) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยร่วมทุนระหว่าง บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) กับ Commonwealth Development Corporation (CDC) แห่งประเทศอังกฤษ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2534 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ปัจจุบัน บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,324 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นการลงทุนของบริษัท

บริษัท ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินประเภทนิคมอุตสาหกรรม และก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปมาตรฐาน เพื่อขาย และให้เช่าในเขตโครงการนิคมอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจุบัน บริษัทได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ และรายได้เพิ่มเติมจากการลงทุนในธุรกิจอาคารเช่าสำนักงาน และก่อสร้างคอนโดมิเนียม เพื่อพักอาศัย ในบริเวณย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558